Monday, February 24, 2020

Free Christian Wallpapers- 2

http://www.johnsoncherian.com

Free Christian Wallpapers- 1

http://www.johnsoncherian.com

ക്രിസ്തിയ സന്ദേശങ്ങൾ - 2

ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. പിതാവായ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന തന്നുടെ മക്കൾക് നല്ല ഭാവി നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു - നിങ്ങൾ എന്നിലും എന്റെ വചനം നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നതു എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിപ്പിൻ; അതു നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും. നിങ്ങൾ യേശുവിലും യേശുവിന്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും വസിക്കുന്നു എന്ന നിങ്ങൾക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, ന്യായമായിട്ട് നിങ്ങൾ പിതാവായ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ നിങ്ങൾക് തരും. അല്പം താമസം വന്നാലും, ദൈവം അത് നിങ്ങൾക് നൽകും. സ്വന്തപുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്കു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏല്പിച്ചുതന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സകലവും നമുക്കു നല്കാതിരിക്കുമോ? അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവൻ/ഉള്ളവൾ ആയിരിക്കുക.

http://www.johnsoncherian.com

ക്രിസ്തിയ സന്ദേശങ്ങൾ - 1

ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങളെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സത്യം ആണ്. നിത്യ സ്നേഹത്താൽ അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെ  ദൈവം അറിയുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രാര്ഥിക്കുംമ്പോൾ ദൈവ പ്രവർത്തി വെളിപ്പെട്ട വരും. യേശുവിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസിക്ക്. അവൻ നല്ല ഇടയൻ ആണ്. ആടുകൾക്കുവേണ്ടി തന്നുടെ ജീവൻ അവൻ കാല്വറികൃഷിൽ നൽകി. അവനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന മതിആകരുത്. തക്ക സമയത് അവൻ പ്രവർത്തിക്കും. അല്ഫഉദങ്ങൾ അവൻ ചെയ്യും. നല്ല ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവൻ/ഉള്ളവൾ ആയിരിക്കുക. കർത്താവിന്ന് സ്തോത്രം.

http://www.johnsoncherian.com

Sunday, February 9, 2020

Final Word- The Father's Will

John 4:34-36

“My food,” said Jesus, “is to do the will of him who sent me and to finish his work. Don't you have a saying, 'It's still four months until harvest'? I tell you, open your eyes and look at the fields! They are ripe for harvest. Even now the one who reaps draws a wage and harvests a crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together.

As we contemplate what we are going to eat for breakfast, lunch and dinner today, let's also remind ourselves of these words that Jesus spoke. “My food,” said Jesus, “is to do the will of him who sent me and to finish his work."

Doing the Father's will was everything for Jesus. Let's also remain in our Heavenly Father's will.

Let us open our eyes and look at the fields! They are ripe for harvest, as Jesus said. Let us work for God's kingdom and harvest a crop for eternal life, so that the sower and the reaper can be glad together. Praise God.

http://www.johnsoncherian.com

Thursday, January 23, 2020

Final Word- The locusts are here

Closely resembling the biblical plague of locusts in Egypt, here is another great invasion of the African and Indian continents. Born and bred in the interiors of Saudi Arabia, where there is scarce human habitation, the swarm then moved in two directions: one to southern Iran and one to Yemen; both being unable to control it, it then migrated to Somalia and Eastern Ethiopia in 2019. They then made their way into Eritrea, Sudan and Kenya where they are creating havoc destroying crops and vegetation by the hectares. The reported size of these swarms- 50 kilometres by 40 kilometres. In India, pink locusts have flown in from Southern Pakistan last year and this year and has affected 3.6 lac hectares of land in Rajasthan, destroying much of the standing crops.

There are people who laugh off the plague accounts and miracles in the Bible. A locust swarm 50x40 kilometers should open anyone's eyes, yet some remain blind or want to remain blind regarding the facts that the Bible prophesies regarding the end days. Some laugh it off saying that they are happening in far off places. Perhaps true, but how far is far? High time for some to wake up and get ready for the return of the Lord Jesus Christ.

The writer of Ecclesiastes exhorts us: here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. (Ecclesiastes 12:13, 14) (Holy Bible)

Dr. Johnson Cherian

http://www.johnsoncherian.com

Wednesday, January 15, 2020

Final Word- Innocence

Maintaining innocence in life is very important if our relationship with our Savior Jesus Christ has to flourish. We must be innocent in our dealings with God and people. The command of God to Abraham when he was 99 years old still has great importance in God's eyes.

When Abram was ninety-nine years old, the Lord appeared to him and said, "I am God Almighty ; walk before me and be blameless. (Genesis 17:1)

Many believers and ministers of God are secretly manipulative (some overtly too), but all their motives and actions are weighed by the Lord. Why you speak/do what you speak/do is important to God. The MOTIVE.

There was only one among the 12 disciples of whom Jesus said, "Here is a true Israelite, in whom there is nothing false." (John 1:47). His name was Nathanael or Bartholomew. We do not read of him doing any great exploits for the kingdom of God according to the Gospels, yet Jesus knew his heart while he chose him as his disciple.

As believers or as ministers of the Gospel, let us strive to maintain innocence or blamelessness in God's presence. That is of great value to him. When the disciples asked Jesus as to who was greatest in the kingdom of heaven, he called a little child and had him stand among them and he said: "I tell you the truth, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. (Matthew 18:3)

May God help us all by his Holy Spirit to be found innocent in his presence; for with such, God loves to fellowship.

Dr. Johnson Cherian

http://www.johnsoncherian.com

Final Word- Less than 30 seconds

Yes. It was less than 30 seconds that the Haiti earthquake of January 12, 2010 lasted. It left around 3 lakh people dead, 3 lakh people injured and 1.3 million were left homeless. The country has not recovered from that catastrophe even after 10 years (today being 12/01/2020). Large parts of the capital city Port-au-Prince has turned in to refugee camps. Ten years after the earthquake, many Haitians continue to live with the weight of physical and psychological trauma.

Think about it. All it takes is a few seconds to find one's world turned upside down. Stray or purposely aimed missiles or drones, earthquakes, fires, volcanoes,wars; we live in the midst of all these. They are happening all around us. God has kept us safe and he will keep us safe as we cry out to him in prayer for our families and cities and countries. But it is also vital that we check our lives each day to see whether we are ready to meet our Creator. The day of the Lord is near. Jesus is coming back to gather his faithful.

The Bible exhorts us to live holy and godly lives (2 Peter 3:11); to be found spotless, blameless and at peace with God (2 Peter 3:14).

Hope and pray that we all be ready. Remember, it's all a matter of a few seconds.

Dr. Johnson Cherian

http://www.johnsoncherian.com